Politica de confidențialitate

POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • INTRODUCERE

SRL”Universul Restaurantelor”, înregistrată în Republica Moldova cu numărul de înregistrare IDNO: 1006600015678, adresa juridica: MD-2068; mun. Chisinau, str. Nicolae Dimo, 4/1,  prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal atunci cînd accesați  website-ul www. http://www.tucanobeans.com,  ( în continuare „website-ul„). 

Prezenta politică (“Politica”) stabilește principiile cheie în ceea ce privește protecția datelor și modul în care societatea gestionează datele  cu caracter personal pe care ni le transmiteți prin acesarea website-ului. 

 Politica este adresată persoanelor fizice din afara societății cu care vine în contact, inclusiv clienți/oapeți și vizitatori ai website-ului, parteneri sau potențiali parteneri contractuali sau reprezentanți contractuali / legali, clienți/oapeți a partenerilor sau potențialilor parteneri contractuali sau altor entități sau persoane cu care interacționăm în contextul activității noastre, oricare, fiind denumit in continuare „dumneavoastră”.

Societatea va asigura actualizarea prezentei politici și va publica pe website cea mai recentă versiune a acesteia.

 • DEFINIȚII

Date cu caracter personal: Înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („Persoană Vizată”) care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice.

Prelucrarea: Înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor.

Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personalreglementează relaţiile juridice care apar în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal ce fac parte dintr-un sistem de evidenţă sau care sînt destinate să fie incluse într-un asemenea sistem, efectuată în totalitate sau în parte prin mijloace automatizate, precum şi prin alte mijloace decît cele automatizate.

RGPD – Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în cea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

 • CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL  CE POT FI PRELUCRATE

  Utilizăm datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră în momentul accesării website-ului în scopul de a monitoriza traficul şi îmbunătăţirea navigării pe website precum și în momentul efectuării comenzii on-line și livrării produselor procurate. Baza legală pe care se întemeiază această activitate de prelucrare a datelor constă în interesul nostru legitim de a asigura funcţionarea corespunzătoare a website-ului Societăţii, precum şi îmbunătăţirea website-ului și a serviciilor prestate, recepționarea comenzilor și efectuarea livrărilor.

Categorii de date ce pot fi prelucrate: 

 1. În momentul completării la rubrica “Finalizare comandă” pe sait-ul https://tucanobeans.com se va indica prenume, nume, țară, localitate, stradă, telefon, adresă de e-mail.  
 2. De asemenea, website-ul poate colecta şi anumite informaţii privind navigarea şi interacţiunile tale cu diversele secţiuni ale acestuia / acesteia. Vom stoca sau accesa informaţii şi fişiere cookies în echipamentul tău terminal (computer, telefon, tabletă etc.) doar în condiţiile descrise în secţiunea Cookies corespunzătoare (citiți POLITICA COOKIE).

Datele mentionate mai sus, sunt furnizate de catre dumneavostra in mod voluntar cu ocazia interactionarii cu Societatea in cazul în care se dorește procurarea on-line pe websait-ul https://tucanobeans.com.

Societatea va prelucra datele cu caracter personal, doar în baza consimțământului dumneavoastră expres și inechivoc în toate situațiile în care se impune necesitatea acestuia.  Ești, astfel, responsabil pentru datele pe care le furnizezi în cadrul website-ului, atât faţă de noi, cât şi faţă de orice terţ care ar putea fi prejudiciat prin furnizarea datelor. 

 • SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR

Scopul prelucrării și stocării datelor cu caracter personal de către compania Societate este:

 • Administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor de comerț on-line furnizate de website-ul https://tucanobeans.com.
 • Activități comerciale de vânzări , cuprizând realizare, administrare și dezvoltare vânzări on-line, administrarea conturilor clienților, cercetare/studii de piață, statistică.
 • Reclamă, marketing și publicitate, activității de promovare a produselor și serviciilor newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor.
 • Activități de post vânzări, cuprizând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/clienților privind evaluarea produselor și serviciilor oferite îmbunătățirea calității serviciilor șiâsau a produselor comercializate prin activitatea desfășurată în cadrul serviciului, înlocuire de produse.

În măsură în care participați la chestionare adresate clienților, o faceți în mod absolut voluntar. În cadrul acestor chestionare anonime nu sunt stocate date care să permită identificarea participanților la chestionar. Orice informație personală pe care o oferiți în cadrul răspunderilor date, este considerată ca fiind oferită voluntar și va fi stocată în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 133 din 08.07.2011 și RGPD. În cazul în care dați o declarație de consimțământ în cadrul unui chestionar, temeiul legal pentru prelucrarea datelor în baza consimțămîntului acordat îl constituie art.5 alin. 5 lit. c) și dispozițiile art. 6 alin. 1, lit. a) RGPD. Dacă v-ați declarat consimțământul în cadrul unui chestionar adresat clienților/oaspeților, aveți posibilitate de a revoca oricând acest consimțământ, cu efecte pentru viitor. Detaliile în aceste cazuri sunt reglemtate în principiile protecției datelor aplicabile chestionarului respectiv.

 • LEGALITATE

Societatea înțelege să realizeze toate activitățile de procesare atât într-un scop bine determinat și raportat la activitatea sa, dar și circumscris unei justificări legale corespunzătoare, precum și în vederea indeplinirii intereselor legitime ale Societății în contextul desfășurării obiectului său de activitate.

 • PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp cât este necesar, pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta Notă de informare și/sau impusă de legislația aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane). Dacă sunteți un Partener comercial, vă vom păstra datele cu caracter personal pe perioada exercitării relației contractuale cu dumneavoastră. În cazul în care avem o relație comercială continuă cu dumneavoastră în calitate de Clientcare deține un cont/Partener comercial, vom continua să păstrăm aceste date cu caracter personal până la încetarea relației noastre comerciale și pentru perioada minimă de păstrare impusă de lege, sub rezerva Politicii noastre privind Păstrarea Datelor. 

 • DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN CALITATE DE PERSOANE VIZATĂ

Dumneavoastră aveți următoarele drepturi:

 • Informarea subiectului datelor cu caracter personal, articolul 12 Legea nr. 133 din 08.07.2011
 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal articolul 13 Legea nr. 133 din 08.07.2011
 • Dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal articolul 14 Legea nr. 133 din 08.07.2011
 • Dreptul de opoziţie al subiectului datelor cu caracter personal articolul 16 Legea nr. 133 din 08.07.2011
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale articolul 17 Legea nr. 133 din 08.07.2011
 • Accesul la justiţie articolul 18 Legea nr. 133 din 08.07.2011
 • Dreptul de a retrage în orice moment consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, conform art. 7 alin. 3 RGPD. 
 • Dreptul la informare cu privire la datele cu caracter personal stocate, conform art. 15 RGPD.
 • Dreptul la rectificarea a datelor cu caracter personal inexacte și/sau incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare, conform art. 16 RGPD.
 • Dreptul de a opține din partea Tucano Coffee ștergerea datelor cu caracter personal („dreptul de a fi uitat”), conform art. 17 RGPD.
 • Dreptul la restricționarea preluării datelor cu caracter personal, conform art. 18 RGPD.
 • Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal, conform art. 20 RGPD.
 • Dreptul la opoziție, conform art. 21 RGPD.
 • Dreptul de depune o plângere în fața unei autorități ed supraveghere
 • Dreptul de a fi informat conform art. 46 RGPD cu privire la garanțiile adecvate referitoare la transferul datelor cu caracter personal într-un stat terț sau către organizație internațională. 

 

 • PREVEDERI SPECIALE LEGATE DE MINORI 

 Nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor.  

Nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori.  

Minorilor care nu au implinit varsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe aplicația Tucano Coffee, ori participarea la concursuri sau campanii ale Tucano Coffee, decît dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.

Minorii care au împlinit vîrsta de 14 ani pot achiziționa produse sau servicii și solicita și primi comunicații de la Smart.md numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.

De asemenea, orice persoana care ne furnizează datele personale prin intermediul aplicația Tucano Coffee sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de aceasta Politica garantează că este major, respectiv are capacitate deplina de exercițiu.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și avînd în vedere cele de mai sus.

 • SUBCONTRACTANȚI AUTORIZAȚI